Abonnementsbetingelser

Gældende fra den 1/12 2005

1. Generelt

1.1. Disse abonnementsbetingelser gælder for ydelser leveret af Sagitta ApS (”Leverandøren”) til en husstand (”Kunde”). For leverance til husstande i en Forening hvortil Leverandøren har forsyning skal Kunden være medlem af Foreningen.

1.2. Den abonnementstegnende skal være myndig. For virksomheder gælder endvidere at den abonnementstegnende skal have tegningsret for virksomheden.

1.3. Abonnement på én eller flere ydelser kræver registrering af Kundens navn og adresse.

1.4. Abonnementet kan opsiges med én måneds varsel, dog tidligst til ophør 6 måneder efter aftalestart. Opsigelse skal ske skriftligt og skal være underskrevet af den juridiske abonnent. Tilgodehavender under kr. 100,00 afregnes ikke.

1.5. Tilslutning til Leverandørens ydelser kan kræve specielt udstyr, som leveres af Leverandøren. Udstyret forbliver Leverandørens ejendom, med mindre Kunden eller Foreningen specifikt har købt udstyret. Kunden må ikke disponere over eller foretage indgreb i udstyret. Udstyret skal ved aftalens ophør leveres tilbage til Leverandøren i samme stand som leveret bortset fra normalt slid og ælde.

1.6. Fejl eller mangler kan meldes til Leverandøren. Fejlretning vil påbegyndes uden ugrundet ophold indenfor normal arbejdstid (hverdage mellem kl. 9.00-kl. 16.00). Leverandøren er aldrig ansvarlig for fejl eller mangler såfremt disse skyldes fejl eller mangler i Foreningens anlæg.

1.7. Leverandøren kan lukke for den enkelte Kundes adgang til én eller flere ydelser, såfremt betingelserne ikke overholdes. Dette kan dog ikke ske uden, at Kunden er informeret om lukningen og årsagen hertil.

1.8. Leverandøren er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i eget net og produkter af hensyn til drift eller som følge af krav fra myndighederne.

1.9. Leverandøren kan til enhver tid skaffe sig adgang til Kundens brugerdata (password etc.) i forbindelse med drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold. I forbindelse hermed er Leverandørens medarbejdere altid underlagt tavshedspligt. Adgang til disse data, udover af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold, kræver accept fra Kunden eller retskendelse.

1.10. Abonnementer må ikke deles på tværs af husstande.

1.11. Leverancen afhænger til enhver tid af, at der er en fungerende forbindelse mellem Kunden, gennem Foreningens anlæg, og til det respektive punkt hvortil Leverandøren leverer. Såfremt dette ikke er tilfældet er Leverandøren ikke forpligtet til at levere. Øvrige abonnementsforpligtelser berøres dog ikke.

2. Priser og betaling

2.1. Priser fremgår af tilmeldingsblanketten. Abonnement faktureres månedligt, kvartalsvis eller halvårligt forud, eventuelt forbrug faktureres månedsvis bagud. Fakturaprisliste kan pålægges udstedt faktura. Betalingsbetingelser fremgår af den enkelte faktura. Faktureringsprisliste fremgår af gældende prisliste

2.2. Leverandøren forbeholder sig ret til at kreditvurdere den enkelte Kunde. I det tilfælde, at der ikke kan gives normal kredit, forbeholder Leverandøren sig ret til at stille krav om depositum svarende til udgifter (inkl. udstyr) i forbindelse med installation af den enkelte Kunde.

2.3. Ved forsinket betaling kan Leverandøren sende rykkere samt opkræve morarenter. Endvidere kan Leverandøren ved manglende betaling efter 2 rykkere lade fordringen overgå til retslig inkasso samt registrering i Ribers Kredit Information. Eventuelle rykkerskrivelser pålægges hver DKK. 100,- i gebyr.

2.4. Betales udestående ikke efter udsendt rykker vil de(n) pågældende ydelse(r) blive lukket.

2.5. Sagitta kan ændre priser/vilkår med varsel på 1 måned. Dog kan priser ikke ændres til abonnenternes ugunst førend 6 måneder efter den samlede foreningsløsning er sat i drift.


2.6. Leverandøren er aldrig erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af, at ydelsen ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes, immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet. Leverandøren kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til ydelsen eller som følge af andre forhold hos Leverandøren eller hos tredjepart. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos Leverandøren eller tredjepart. Leverandøren er ikke forpligtet til at opfylde nærværende abonnementsvilkår og dertil hørende services, tjenester og ydelser, hvis dette forhindres af omstændigheder, som er uden for Leverandørens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, krig eller militæraktioner, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser eller andre forhold, som Leverandøren ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved aftalens indgåelse.

3. Internet

3.1. Et abonnement kan give Kunden adgang til Internettet gennem Leverandørens og Foreningens anlæg jævnfør det tegnede abonnement.

3.2. Leverandøren kan afbryde forbindelsen, hvis den benyttes i strid med den gængse etikette for brug af Internettet. Herunder, men ikke nødvendigvis begrænset til, følgende aktiviteter: Uopfordret massedistribution af e-mails (spam). Opnåelse af eller forsøg på uberettiget adgang og/eller beskadigelse af systemer, der er tilkoblet Leverandørens eller andre udbyderes net.

3.3. Tekniske minimumskrav til de/den tilsluttede computer, for opnåelse af support fra Leverandørens kundeservice: 100Mbit/s Ethernetkort, Windows XP Home, Windows XP Pro eller Windows Vista installeret. Ældre versioner af Windows kan benyttes, men der ydes ikke support.

3.4. Leverandøren påtager sig intet ansvar for indholdet af de informationer, som Kunden måtte modtage eller afgive i forbindelse med abonnementet. Det være sig lødighed, lovlighed og/eller rigtighed.

3.5. Forbindelsen etableres med hastighed i henhold til det valgte abonnement. For anvendelse af produktet, har Leverandøren intet ansvar for forskydninger i kvaliteten, som følge af mulig interferens på selve nettet eller i Foreningens anlæg. Det bemærkes særskilt, at etablering af forbindelserne angives som down/upstream i idealforudsætningen på nettet. Det faktiske ydelsesforhold for slutbruger kan være anderledes.

4. Meddelelser til Leverandøren

4.1. Henvendelse til Leverandøren kan ske på telefon 82 30 80 00 via e-mail kundeservice@sagitta.dk. Åbningstider fremgår af hjemmesiden.

5. TV

5.1 Kanaler samt priser på disse er afhængig af de enkelte progamleverandører og kanaler kan derfor udgå eller prisændres uden eller med meget kort varsel.

6. Online varebestilling

6.1. Ved online varebestilling ydes 14 dages fortrydelsesret. Fragt for fremsendelse og returnering af varer refunderes ikke. For at fortrydelsesretten kan gøres gældende, skal følgende betingelser være opfyldt:
  • Meddelelse om fortrydelse skal ske skriftligt til Sagitta ApS inden 14 dage fra modtagelse af varen.
  • Varen må ikke have været taget i brug.
  • Varen skal returneres ubeskadiget og i orignial emballage.